מדיניות פרטיות האתר סדנה-לי – sadnali.co.il

א. כללי

 • סדנה-לי (להלן – החברה) מכבדת את פרטיותם של לקוחותינו ונותנת לכך חשיבות עליונה באופן בניית האתר ובדרך תפעולו.
 • מטרתם של התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, הנם לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או נאסף על ידה בעת השימוש באתר, הנשמר במאגר מידע המצוי בבעלות החברה, את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש במידע המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו ואת האופן בו מבצעת החברה שימוש במידע שנמסר לה על ידי לקוחותיה בעת רכישת המוצרים באתר או מוצרים המוצעים למכירה באמצעות הסניף בקרית מוצקין.
 • תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מהתקנון. כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתקנון האתר (להלן – התקנון), אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
 • החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים.

באפשרות המשתמשים באתר לפנות לחברה בבקשה להסיר עצמם מן מאגר המידע בכל עת, באמצעות פנייה לחברה בכתובת אימייל info@sadnali.co.il

ב. איסוף ושימוש במידע 

 • החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה, במועד רכישת המוצרים או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה או על ידי צדדים שלישיים, ובלבד שבמקרה זה החברה לא תמסור את פרטיו האישיים של המשתמש לידי צדדים שלישיים כאמור. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, לצרכיה הבלעדיים ו/או באמצעות העברתו לצדדים שלישיים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית למסור מידע אשר הצטבר אודות המשתמש לצד שלישי לצורך ביצוע שירותים מטעמה, ובין היתר לצורך מתן שירותים נלווים למוצרים כגון שירותי משלוח.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכפוף לכך שהמשתמש ימסור את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו המפורשת לקבלת דיוור ישיר, תהא החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בפרטי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, בכפוף למסירת הודעה לחברה באמצעות אחד מן אמצעי התקשורת המנויים מעלה.
 • מובהר ומוסכם על המשתמש כי בעת שימוש ו/או רישום לאתר, תהיה רשאית החברה לשתול במחשב המשתמש קבצים המאפשרים לחברה לזהות את המשתמש בעת הגלישה (Cookies). הסרת הקבצים אלו תעשה באמצעות הדפדפן בו משתמש המשתמש ועל פי הוראות יצרן הדפדפן. השימוש בקבצים כאמור ו/או במידע שנאסף בעזרתם, יתבצע על פי תנאי מדיניות פרטיות זו.
 • אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול ה-Cookiesעלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
 • מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. בעת הרישום לאתר באמצעות סימון דיוור מאשר/ת קבלת דיוורי מבצעים והטבות מאתר sadnali.co.ilהמשתמש מסכים באופן אקטיבי לקבל חומר פרסומי ושיווקי מהחברה או מגורמים אחרים אשר יעניקו לחברה שירותים או הטבות, באמצעי המדיה השונים לרבות באמצעות דיוור ישיר.

ג. מסירת מידע לצד שלישי

 • החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו כגון שם וכתובת המשתמש (למעט כמפורט בסעיף ב לעיל), לצדדים שלישיים, ולמעט במקרים כדלקמן:

–          על פי דרישת המשתמש או בהסכמתו המפורשת בכתב.

–          בכל מקרה בו הפר המשתמש את התקנון, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות התקנון, מדיניות הפרטיות או להוראות כל דין.

–          בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים.

–          בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש או מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה.

–          בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים.

–          במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

–          אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של החברה להעביר לצדדים שלישים מידע אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

ד. תכנים, כתבות ופרסומות

 • באתר עשוי להיות מוצג תוכן אשר מקורו בצדדים שלישיים והשימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן כזה כפוף לתקנון ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה בקשר לכך, לרבות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש או כניסה כאמור, בשל פגיעה בפרטיות, איסוף מידע או שימוש בו על ידי צדדים שלישים.

ה. אבטחת מידע

 •       האתר בנוי על פלטפורמת WP, רמת האבטחה מתבססת על האבטחה של שרתים מאובטחים (להלן חברת אחסון האתר) ומובילים בתחום. חברת האחסון (צד ג’) מטמיעה ומיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות, כדי להגן על סודיות הנתונים של המשתמשים.
 • המידע אודות המשתמשים הינו סודי ושמור בקפידה ואינו מועבר לגורמים חיצוניים אשר אינם קשורים למערכת. רק לשותפינו העסקיים הקשורים באופן ישיר לתפעול המערכת, גישה מבוקרת למידע הרלוונטי להם. העברת מידע המוגדר כפרטי נעשה בצורה מאובטחת ע”י פרוטוקול SSLהמקודד את המידע המועבר ומונע את חשיפתו לגורמים לא מורשים. תכנון ובניית זירת המסחר  נעשה תוך כדי ליווי צמוד של חברה המתמחה בפתרונות אבטחת מידע אלקטרוני ועמידה בסטנדרטי האבטחה המחמירים ביותר הקיימים כיום בשוק. אחת לפרק זמן קצוב מתבצעות בדיקות של מומחי אבטחת מידע לגבי רמת האבטחה הקיימת ושאכן המידע המצוי באתר מאובטח וחסוי. השימוש באתר מיועד לבני 18 ומעלה וזאת על מנת לשמור על פרטיותם של ילדים וצעירים מתחת לגיל זה. אם בכל זאת נעשה שימוש באתר ע”י ילדים וצעירים, מומלץ פיקוח של מבוגר במהלך ביצוע העסקאות.
 • עם זאת, החברה מבהירה, כי איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק או אבדן, ישיר או עקיף, שנגרם כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות, אלא בהתאם לאחריות המוטלת עליה על פי דין.